اهمیت انتخابات و نقش آن در جامعه افغانستان

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی؛ در هر قریه، ولسوالی و ولایت؛ شورای قریه، شورای ولسوالی، شورای ولایتی، شورای شهرداری در نظرگرفته شده است که اعضای آن را مردم همان محلات انتخاب می کنند، همچنان یک شورای بزرگتری موسوم به شورای ملی داریم که نمایندگان مردم از سراسر افغانستان در آن عضویت دارند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

حضورکم رنگ مردم به پای صندوق های رای

ساعت 11:45 تصمیم گرفتم به منظور دادن رای به یکی از مراکز رای دهی بروم، بالآخره به دانشکده حقوق دانشگاه کابل رفتم، به سالون شماره اول رفتم، دیدم که یک صف طویل درکنار دیوار داخل سالون وجود دارد، به سا لون دوم رفتم دیدم که بازهم یک صف طویل وجود دارد، در نهایت به سالون سومی رسیدم که بازهم یک صف طویل وجود داشت ،تصمیم گرفتم من هم به ادامه صف ایستاد شوم، از در وازه که داخل شدم یک نفر که بوتل رنگ به پیش روی خود داشت صدا زد که اگر رای می دهی بیا پیش من، من گفتم خوب به صف ایستاد می شوم، او گفت که آنها رای نمی دهند بلکه ناظرین هستند!؟

روز 28 سنیله به قصد وظیفه از خانه برآمدم، کمتر کسی را دیدم که انگشت رنگی داشته باشد، در محل وظیفه از همکاران پرسیدم چرا رای ندادید؟ اکثراً می گفتند که وقت نداشتیم، کارت نداشتیم، به کی رای می دادیم، شاید بتوان گفت که 10 الی 15 درصد از کسانی را که من دیدم و می شناختم رای داده بودند.