تابکی باید ابراز تأسف کرد؟

باعرض تاسف و هزار تاسف، چنانکه معلوم است، افغانستان چه از نظر فساد مالی و اداری و چه از نظر امنیتی، هنوزریکورد دار جهان است، تامین امینت این کشور محدود به ارگ ریاست جمهوری گردیده است، هر روز تعدادی زیادی ازمردم درخارج از ارگ، در اقسانقاط این کشور به شهادت می رسند، حتی امینت پایتخت این کشور تامین نیست. هرروز شاهد شهادت هموطنان مان هستیم، مقامات عالیه دولت صرف به به ابراز تاسف بسنده می نمایند، حتی برخی از مقامات عالی از گفتن شهید امتناع ورزیده اند.

دوازده سال از حضور جامعه جهانی می گذرد و ده ها میلیارد دالر در این کشور به مصرف رسیده است، اما هیچ گونه بهبودی در وضعیت امنیت، اقتصاد، فساد و خدمات شهری بوجود نیامده است. پایتخت افغانستان ازحداقل رفاه  در مقایسه با دور افتاده ترین شهر های سایر کشورها برخوردارنیست، برق ندارد، آب بهداشتی ندارد، خدمات شهری وجود ندارد، چه رسد به سایر ولایت، رئیس جمهور داریم، بیست وپنج وزیر کابینه به شمول دفاع، داخله و رئیس امنیت و  شهردار با تشکیلات و امتیازات زیاداریم، اما بازدهی ندارند، تابکی باید گریست؟ تابکی باید ابرازتأسف کرد؟  !!!!!!!

Advertisements

شهردار کابل در مجلس نمایندگان تقدیر گردید

درجلسه دیروز ولسی جرگه شهردار کابل ازاعمار سرک ها در شهر کابل خبرداد، او همچنان از طرح اعمارباغ جهان نما ، به مساحت 175 جریب زمین  در شهر کابل خبر داد ه گفت: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

شهرداری کابل و گپ های مفت

شهرداری کابل دیروزدر مصاحبه با بی بی سی ادعاکردکه در طی دوهفته، بیش از ده ها سرک شهر کابل را آسفالت می کند، پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کارآمدن حکومت موقت، انتقالی و انتخابی چندین شهر دار آمدند و رفتند، هرکدام به نوبت خود گپ های مفت زیاد زده است؛ اما پس از پر کردن جیب، درست کردن چند آپارتمان و فاریکه جای خود را به دیگری سپردند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نان، تورم و جیب پور!!!

نان، تورم و جیب پور!!! وقتیکه یک بوری آرد 800 افغانی بود، نان دانه 5 افغانی بود، وقتی که آرد بوری 1800 شد، قیمت نان 10 افغانی شد، ولی حالا که بوری آرد 800 الی 1000 افغانی شده است، بازهم قیمت نان 10افغانی است، البته نوعی از نان که کمیاب هم است، 5 افغانی است، وزن آن ازبس که خرد است، نانوایی ها پخت نمی کنند. بیش از 90 درصد مردم افغانستان زیر فقر هستند، برای خرید نان خشک برای سیر کردن فامیل خود مشکل دارند، حتی مقامات ذیربط به همین اکثریت هم توجه ندارند که ازگرسنگی هلاک می گردند؟! خدیا برحال ما رحم کن!

کمپاین سگ های ولگرد در شهر کابل شروع شد

 وزارت صحت عامه اعلام کرده است که کمپاین سگ کشی به همکاری شهرداری امروز آغاز می گردد، این وزارت می افزاید که مدت کمپاین سگ کشی یک هفته دوام خواهد داشت. قابل یاد آوری است سالیانه حدود دو هزار حادثه ناشی از حمله سگ های ولگرد در این وزارت ثبت گردیده است، اکثر مجروحین را اطفال خرد سال مکاتب تشکیل می دهد. سرهرکوچه و پس کوچه گروهی از سگ های ولگرد خوابیده اند، این گروه ها در شب ها باعث اذیت و آزار مردم عادی می گردند، تعداد زیادی از این سگ ها در اطراف پوسته های پولیس زاد ولد می کنند.

شهرداری کابل سرک روبروی لیسه حبیبیه را کاه گل کرد

امروز صبح حین عبور ازمقابل لیسه حبیبیه متوجه شدم که شهرداری کابل سه راهی مقابل لیسه حبیبیه را کاه کل کرده است، شنیده بودم که در بامیان مردم ازروی اعتراض سرک را کاه گل کرده اند ولی آن کار برای شهرداری کابل تبدیل به یک عمل غیر شرم آور و پسندیده گردیده است.

باغ وحش کابل توسعه می یابد

شهردار کابل اعلام کرد که در طرح پنجساله این اداره توسعه باغ وحش کابل نیزقراردارد. اوگفت : استملاک زمین های اطراف باغ وحش جریان دارد و به زود یک باغ وحش مجهز به سیستم روز دنیا خواهیم داشت.

حیوانات وحش افغانستان در حال انقراض است

رئیس بخش مربوطه به بی سی گفت که برخی از حیوانات نادر و کمیاب به علت سه دهه جنگ و شکار رو به انقراض است.