تابکی باید ابراز تأسف کرد؟

باعرض تاسف و هزار تاسف، چنانکه معلوم است، افغانستان چه از نظر فساد مالی و اداری و چه از نظر امنیتی، هنوزریکورد دار جهان است، تامین امینت این کشور محدود به ارگ ریاست جمهوری گردیده است، هر روز تعدادی زیادی ازمردم درخارج از ارگ، در اقسانقاط این کشور به شهادت می رسند، حتی امینت پایتخت این کشور تامین نیست. هرروز شاهد شهادت هموطنان مان هستیم، مقامات عالیه دولت صرف به به ابراز تاسف بسنده می نمایند، حتی برخی از مقامات عالی از گفتن شهید امتناع ورزیده اند.

دوازده سال از حضور جامعه جهانی می گذرد و ده ها میلیارد دالر در این کشور به مصرف رسیده است، اما هیچ گونه بهبودی در وضعیت امنیت، اقتصاد، فساد و خدمات شهری بوجود نیامده است. پایتخت افغانستان ازحداقل رفاه  در مقایسه با دور افتاده ترین شهر های سایر کشورها برخوردارنیست، برق ندارد، آب بهداشتی ندارد، خدمات شهری وجود ندارد، چه رسد به سایر ولایت، رئیس جمهور داریم، بیست وپنج وزیر کابینه به شمول دفاع، داخله و رئیس امنیت و  شهردار با تشکیلات و امتیازات زیاداریم، اما بازدهی ندارند، تابکی باید گریست؟ تابکی باید ابرازتأسف کرد؟  !!!!!!!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.