مقایسه شیوه های مدیریت رفتاری درجهان و افغانستان

شماره

اصول برخورد مدیران باکارمندان در جهان

اصول برخورد مدیران باکارمندان درافغانستان

1

مطمئن شوید کسی را که به کار می گمارید ، تنبل نباشد

مطمئن شوید کسی را که به کار می گمارید، ازدوستان باشد ویااز رابطین باشد.

2

وقتی عصبانی هستید، در باره دیگران تصمیم گیری نکنید

وقتی عصبانی هستید، بی واسطه هارا توصیه و اخطار بدهید.

3

همیشه وقت شناس باشید

همیشه دیر به دفتر بیائید، زود بروید، باعث پرستیژ شما می شود.

4

هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید، زیرا انگیزه آنها برای تلاش از بین می رود.

همواره امید ارتقای ظرفیت را از زیردستان بگیرید، زیرا دانش آنها ازشما بیشتر و بیشتر می شود.

5

در صورت لزوم در دسترس باشید

در صورت لزوم تلفن های تان را خاموش کنید، تا راحتر بتوانید،  بخوابید ویا به کار های شخصی تان برسید.

6

هیچگاه اجازه ندهید کارمندان حالت  افسردگی و ناامیدی شما را ببینند

هرگاه ناراحت وافسرده بودید، کارمندان خود را توهین و تحقیرکنید، تا کفت دلتان براید.

7

به شایعات بی توجه باشید و در مورد زیردستان سطحی قضاوت نکنید

به شایعات توجه داشته باشید و در مورد زیردستان به گفته های دیگرا ن قضاوت کنید، چون این کارشما نشانه قدرت شما در مقابل خبرکشان است.

8

از سرزنش کردن کارمندان خودداری کنید

کارمندان را در مقابل دیگران سرزنش وتوهین کنید، اول اینکه کسی از شما پرسان نمی کند، در ثانی نشانه خرد شماست.

9

برای همه سطوح اداره، حتی کارکنان خدماتی احترام قائل شوید

برای سطوح پائین، بخصوص زیردستان و کارکنان خدماتی ، نه تنها احترام قائل نشوید، بلکه همواره سرزنش وانتقاد کنید. چون اینکار شما نشاندهنده این است که شما عقل کل هستید.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.