افغانستان درسال 2012 مقام ششمین دولت ناکام دنیا را کسب کرد

براساس گزارش ‹فهرست دولت های ناکام در ۲۰۱۲، افغانستان مقام ششمین دولت ناکام در دنیا را کسب کرده است، این درحالی است که افغانستان در سال قبل در رده هفتم قرارداشت وامسال بجای اینکه وضعیت کمی بهبود پیداکند، یک قدم به عقب برگشته است.

این گزارش که هر سال از سوی ‹صندق صلح و مجله سیاست خارجی› نشر می‌شود، معیارهای چون موثریت حکومتداری، مشروعیت‌ دولتها در میان مردم، امنیت و دسترسی به خدمات عمومی را اساس بررسی وضعیت کشورها قرار می‌دهد.

افغانستان در چند سال گذشته همیشه در میان ده کشور نخست این فهرست قرار داشته و سال گذشته مقام هفتم را در این فهرست دریافت کرده بود. در فهرست امسال همچنان سومالی برای پنجمین سال پیهم با کسب مقام اول ‹ناکام‌ترین دولت› جهان خوانده شده است.

شش تا ازکشورهای ناکام دنیابه ترتیب مقام: اول سومالی، دوم کنگو، سوم سودان، چهارم چاد، پنجم زیمبابوه و ششم افغانستان. بی بی سی

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.