شرکت های مخابراتی غارتگر جیب ها

در افغانستان فعلا یک شرکت دولتی و چهارشرکت خصوصی مخابراتی فعالیت می نمایند، از بدو فعالیت این شرکت ها تاکنون هیچگونه تغییرات در شیوه ارایه خدمات این شرکت هابه وجود نیامده است. تنها تغییراتی که بوجود آمده است در شیوه های چپاول پول مردم است. نرخ مکالمه بسیار بالاست، چنانکه نرخ مکالمه ازشرکت دولتی 3 افغانی فی دقیقه و نرخ مکالمه در شرکت های خصوصی 5 الی 5/5 افغانی در هردقیقه می باشد ودر مقابل کیفیت صدا بسیاربد است. باآغاز کارشرکت های مخابراتی دومی و سومی مردم ابراز خوشحالی می کردند که نرخ پائین خواهد آمد، ولی متاسفانه نه تنها نرخ مکالمات پائین نیامد که این شرکت ها در یک همبستگی کامل دست به یک اقدام بی رحمانه زند، تا جیب های خود را با ترفند های ویژه هرچه بهتر و بیشتر دارایی های مردم بیچاره راغارت نمایند. خدمات انترنتی که توسط این شرکت ها ارایه می گردد، در وضعیت بسیار بدی قراردارد، و به هیج وجه قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، در این اقدام بی ر حمانه شرکت مخابراتی افغان تلیکام نیز دست دارد، هزینه های دریافتی بالا و ارایه خدمات بسیار پائین است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.