زندگینامه عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه

عبدالرئوف ابراهیمی

حاجی عبد الرئوف ابراهيمی فرزند حاجی شيرخان متولد سال 1339 هـ.ش در قريه باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب ولا يت کندز،  سکو نت اصلی ایشان ولسوالی حضرت امام صاحب وسکونت فعلی شان شهرکابل می باشد. نامبرده پس ورود به مجلس ولسی جرگه تحصیلات خود را در رشته عربی دردانشکده ادبیات دانشگاه کابل ادامه داده است.

آقای ابراهیمی عضویت حزب اسلامی راداشت وتاکنون قوماندان لوای سرحدی و دردوره مقاومت قوماندان سوق اداره ولايت کندزبوده است. پس از انتخاب شدن در ولسی جرگه در کمیسیون امنیت داخلی، بحیث منشی اجرای وظیفه کرده است.ایشان متاهل و دارای هشت دختر و پنج پسراست.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.