انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان

درجلسه امروز مجلس نمایندگان که از 249 عضو 226 تن آنها حاضربودند، برای انتخاب 4 عضو باقی مانده رای گیری صورت گرفت که درنتیجه آقای احمدشاه بهزاد باکسب 123 رای بحیث نائب دوم،آقای عبدالقادرقلاتوال باکسب 120 رای بحیث منشی انتخاب شدند، کاندیدان نائب اول و نائب منشی آرای لازم را بدست نیاوردند، وانتخابات به دوربعدی کشیده شد.

کاندیدان نائب اول: نادر خان کتوازی نمایند مردم پکتیکا، آرای مأخوزه:103؛ شاه عبدالاحد افضلی نماینده مردم بدخشان، آرای مأخوزه:101؛

کاندیدان نائب دوم: احمد بهزاد نماینده مردم هرات، آرای مأخوزه:124 ؛ عبدالاحد افضلی نماینده مردم بدخشان،آرای مأخوزه:57؛   ژنرال نظیفه ذکی نماینده مردم کابل، تعداد آرای مأخوزه:26؛

کاندیدان منشی: محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات، آرای مأخوزه: 89 ؛ عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل، آرای مأخوزه:120؛

کاندیدان نائب منشی: حمیرا ایوبی نماینده مردم فراه، آرای مأخوزه: 68؛ فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ ، آرای مأخوزه:76؛ حیدرجان نعیم زوی نماینده کوچی ها ، آرای مأخوزه:57؛

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.