مجلس نمایندگان افغانستان هیات اداری خود را انتخاب می کند

مجلس نمایندگان به منظورانتخاب هیات اداری تحت ریاست، رئیس موقت جرگه، تدویر جلسه داد، دراین جلسه آقایان محمد یونس قانونی رئیس قبلی مجلس نمایندگان، عبدالرب رسول سیاف، عبدالظاهر قدیر و میرویس یاسینی ناب قبلی مجلس نمایندگان خود را به پست ریاست کاندید کردند.

در دور اول تعداد آرای کسب شده برای ریاست کافی نبود؛ زیرا محمد یونس قانونی 84، عبدالرب رسول سیاف 77، میرویس یاسینی 44 و عبدالظاهر قدیر 34 رای کسب کرده اند، در این دور نمایندگان 245 نفر برای رای دادند حاضربودند.

در دوم انتخابات که  بین استاد سیاف (119رای) و محمد یونس قانونی(116رای) که بیشترین رای را داشتند، دایرگردید، دراین دور نیزهیچ یکی رای کافی بدست نیاورد وباید اصول وظایف داخلی تغییرکند، زیرا دورسوم در نظرگرفته نشده است.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.