تخصیص کرسی های ولسی جرگه به اساس نفوس

تخصيص کرسی های ولسی جرگه برای ولایات به اساس نفوس هرولایت توسط کميسيون مستقل انتخابات یه صورت ذیل تعیین گردیده است.

ولايت

تعداد نفوس ۱۳۸۴

تخصیص کرسی های ولسی جرگه

تعداد کرسی ها

کرسی های زنان

کابل

۳۰۱۳۲۰۰

۳۳

۹

کاپیسا

۳۶۷۴۰۰

۴

۱

پروان

۵۵۰۲۰۰

۶

۲

وردک

۴۹۶۷۰۰

۵

۲

لوگر

۳۲۶۱۰۰

۴

۱

غزنی

۱۰۲۰۴۰۰

۱۱

۳

پکتیکا

۳۶۲۱۰۰

۴

۱

پکتیا

۴۵۸۵۰۰

۵

1

خوست

۴۷۸۱۰۰

۵

۱

ننگرهار

۱۲۳۷۸۰۰

۱۴

۴

کنرها

۳۷۴۷۰۰

۴

۱

لغمان

۳۷۱۰۰۰

۴

۱

نورستان

۱۲۳۳۰۰

۲

۱

بدخشان

۷۹۰۲۰۰

۹

۲

تخار

۸۱۱۷۰۰

۹

۲

بغلان

۷۴۸۰۰۰

۸

۲

کندز

۸۱۷۴۰۰

۹

۲

سمنگان

۳۲۱۵۰۰

۴

۱

بلخ

۱۰۵۲۵۰۰

۱۱

۳

جوزجان

۴۴۳۳۰۰

۵

۱

سرپل

۴۶۳۷۰۰

۵

۱

فاریاب

۸۲۴۵۰۰

۹

۳

بادغیس

۴۱۲۴۰۰

۴

۱

هرات

۱۵۱۵۴۰۰

۱۷

۵

فراه

۴۲۰۶۰۰

۵

۱

نیمروز

۱۳۵۹۰۰

۲

۱

هلمند

۷۶۷۳۰۰

۸

۲

کندهار

۹۷۱۴۰۰

۱۱

۳

زابل

۲۵۲۷۰۰

۳

۱

ارزگان

۲۹۱۵۰۰

۳

۱

غور

۵۷۴۸۰۰

۶

۲

بامیان

۳۷۱۹۰۰

۴

۱

پنجشیر

۱۲۷۹۰۰

۲

۱

دایکندی

۳۸۳۶۰۰

۴

۱

کوچی ها

 

۱۰

۳

مجموع

۲۱۶۷۷۷۰۰

۲۴۹

۶۸

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.