لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه اعلام گردید

ازمجموع لیست کاندیدان، تعداد ۵۴ تن از کانديداتوری خويش انصراف نموده است ، تعداد ٣۶  تن بنا بر ارتباط داشتن به گروه های مسلح غير قانونی و  7 تن بنا بر عدم استعفی از وظايف دولتی شان از لیست توسط کميسيون شکايات انتخاباتی حذف گرديده اند و تعداد ٣١ تن از کانديدان قبلا بر اساس بررسی های کميسيون مستقل انتخابات از لیست حذف شده بودند که به اين ترتيب به تعداد مجموعی  ٢۵۵۶  تن از کانديدان به لیست نهايی راه يافته آند، که از بين آن ٢١۵٠ تن مرد،  ۴٠۶ تن را کانديدان زن،  ۴٢  تن کوچی مرد و  ١٠ تن کوچی کانديدان زن ميباشند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.