رای به اعضای باقی مانده کابینه حکومت

بسم الله خان محمدی به با کسب 150رای تائید و54رای مخالف، به حیث وزیر داخله انتخاب گردید؛ محترم سروردانش باکسب رای 95تائید و101 رای مخالف به حیث وزیر تحصیلات عالی انتخاب نگردید؛محترم انورالحق احدی باکسب 147 رای تائید و 50 رای  مخالف به حیث وزیر تجارت وصنایع انتخاب گردید؛محترم داوودعلی نجفی باکسب 87 رای موافق و 106 مخالف به حیث وزیر ترانسپورت انتخاب نگردید؛محترم عبدالقدوس حمیدی باکسب160 رای اعتماد به حیث وزیر ترانسپورت وهوانوردی انتخاب گردید؛ محترم جماهیر انوری باکسب140 رای تائید و 62 رای مخالف به حیث وزیرمهاجرین وعودت کنندگان انتخاب گردید؛محترم اسدالله خالد باکسب 140رای تائید به حیث وزیرسرحدات واقوام وقبایل انتخاب گردید.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.