مدیریت چست؟

تعریف مدیریت : مدیریت بکار گیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و امکانات،هدایت وکنترول عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد… به عبارت دیگر مدیریت میتود و شیوه های درست استفاده از وسایل ومنابع انسانی و بکارگیری آن جهت رسیدن به هدف است.

مهارت های عمده مدیر: 1- مهارت های تخنیکی؛ 2- مهارت های بشری؛ 3- مهارت ادراکی .

وظایف عمده مدیر: 1- پلانگذاری؛ 2- سازماندهی؛ 3- استخدام؛ 4- رهبری؛ 5- کنترول.

اصول مدیریت : 1- پلانگذاری؛2- سازماندهی؛ 3- هماهنگی؛ 4- تطبیق و کنترول برای رسیدن به هدف با استفاده از منابع معین در اوقات معین.

تعریف برنامه یا پلان :  کار وفعالیت منظم ومتمادی است که جهت رسیدن به هدف ورفع نیازمندی های اداره انجام می شود ومرحلۀ نهائی پلان است که با شکستن پلان به برنامه تبدیل می گردد.

فوائد پلان کار : پلان کاربه منظور تنظیم بهتر امور ومشخص ساختن میعاد و سریع بخشیدن کار در یک اداره ترتیب می گردد.

مشخصات پلان : 1- اهداف کار؛ 2- میعاداجرا؛ 3- مسئولین اجرا؛ 4- کنترول کننده اجرا؛ 5- گزارش دهنده و ارزیابی کننده مشخص باشد.

عناصر اصلی پلانگذاری : 1- داشتن معلومات از اجراآت و فعالیت قبلی اداره؛ 2- مطالعه قوانین و لوایح وضع شده اداره؛ 3- ارزیابی و نتیجه گیری از اجراآت قبلی ؛ 4- پیش بینی یک سلسله وظایف اجرا نشده برای رسیدن به هدف؛ 5- تعیین زمان برای اشخاص مسئول جهت اجرای وظایف.

مراحل پلانگذاری : 1- تثبیت و تعیین اهداف . 2- انکشاف ایده ها . 3- تصمیم گیری . 4- تکمیل و اجرای راه های عملی .

عناصر اساسی پلان : 1- اهداف؛ 2- طرح ها؛ 3- تطبیق؛ 4- ارزیابی.

ضرورت های پروژه :1- نیروی انسانی . 2- منابع مالی وپولی. 3- مواد لوجستیکی . 4- زمان (مدت).

تعریف سازمان : عبارت از ترتیبی خاص و سنجیده افراد جهت حصول مقاصد و اهداف خاص.

تعریف سازماندهی : پروسه تنظیم و تقسیم وظایف بین افراد و گروه ها وهماهنگی فعالیت های آنها به مقصد رسیدن به اهداف اداره را سازماندهی می گویند.

 هماهنگی چیست ؟ هماهنگی پروسه ای است که طی آن همه بخش های تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند.

مشخصات سازمان : 1- اهداف خاص . 2- تشکیل خاص. 3- افراد.

تعریف کنترول : کنترول پروسه ای است مستمر که از طریق آن عملیات انجام شده با فعالیت های برنامه ریزی شده تطبیق داده می شوند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.