آیاولسی جرگه(مجلس نمایندگان)به کارش ادامه می دهد؟

باتوجه به ماده 83 قانون اساسی دوره کار مجلس نمایندگان  به تاریخ اول سرطان سال پنجم پایان می یابد؛ اما در این کشور آنچه مرسوم است، عدم توجه به قوانین است. عده ای معتقدند که قوانین افغانستان مشکل دارد؛ ولی باید گفت این گفته غلط است، قوانین درست است؛ اما به آن عمل نمی کنیم. ماده هشتاد وسوم قانون اساسی… اعضاى ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزاد، عمومی ، سرى و مستقیم انتخاب می گردند. دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم ، بعد ازاعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شوراى جدید به کار آغاز می نماید.
انتخابات اعضاى ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.
تعداد اعضاى ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد.
حوزه هاى انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.
در قانون انتخابات باید تدابیرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ،نمایندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسبنفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.