شهرداری کابل و گپ های مفت

شهرداری کابل دیروزدر مصاحبه با بی بی سی ادعاکردکه در طی دوهفته، بیش از ده ها سرک شهر کابل را آسفالت می کند، پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کارآمدن حکومت موقت، انتقالی و انتخابی چندین شهر دار آمدند و رفتند، هرکدام به نوبت خود گپ های مفت زیاد زده است؛ اما پس از پر کردن جیب، درست کردن چند آپارتمان و فاریکه جای خود را به دیگری سپردند.عقل سلیم در بدن سالم؛ بیش از چهل میلیارد دالر کمک بین المللی برای افغانستان سرازیر شده است؟؟!! اما هنوزسرک هاخاکی است، هنوز جوی ها چتل است، هنوز هم اگر سرکی قیرشود ازکنارآسفالت سرک ها دوزدی می شود، سرک میدان هوایی الی گردنه باغ بالا پس از چند سال هنوز تکمیل نگردیده است، آسفالت سرگ دارالامان به سال دوم رسیده که شاید به سال های بعدهم برسد و هزاران مشکل شهری دیگر که هیچ به او توجه نمی شود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.