آشنایی بابرخی ازکلید های صفحه کلید

کلید ویندوز+d ، تمام پنجره هارا minimize و بالعکس maximize می کند، کلیدویندوز+e ، internet explorer  بازمی کند، کلیدویندوز+f ، صفحه search رابازمیکند، کلیدویندوز+ pause مشخصات سیستم را بازمی کند، کلیدویندوز+q برای تعویض کاربراستفاد می شود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.