کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

مجلس نمایندگان افغانستان به اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی رای دادند، چهار نفرازاعضای این کمیسیون توسط وزیردولت در امورپارلمانی در جلسه عمومی معرفی گردید. اعضای چهارنفری معرفی شده آقای گل رحمان قاضی 97 رای مثبت، آقای محبوبه حقوقمل 97 رای مثبت، آقای احمدی 98 رای مثبت ، آقای عبدالخالق عدالتخواه 101 رای مثبت وسید عمرمنیب 83 رای مثبت رااز آن خود ساخته به عضویت کمیسیون راه یافتند. یک عضو دیگر این کمیسیون به زودی به مجلس معرفی خواهندشد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.