اطفال افغانستانی پس ازاخراج ازکشور انگلستان چه می کنند؟!

حکومت انگلستان اعلام کرده است که اطفال بی سرپرستی خارجی که اقامت انگلستان را نداشته باشند اخراج می گردند، در انگلستا بیش از چهارهزار طفل بی سرپرستی خارجی است که حدود چهارصدو پنجاه آن از کشور افغانستان است.به گفته بی بی سی مقامات انگلیسی گفته اند که علاوه بر اخراج ماهانه 12 طفل بی سرپرست، 120 فرد بالغ هم به افغانستان بازگردانده می شوند، درسایر کشور های اروپای ازجمله در ناروی و دنمارک هم چنین طرهای روی دست است. 

مقامات انگلیسی گفته اند که در افغانستان مرکزی به این منظور به هزینه 4 میلیون یورو می سازند تا اطفال در آن جا نگهداری گردند. گفته شده است که این اطفال کسانی هستند که والدین خود را درطی جنگه های داخلی از دست داده اند. این وظیفه حکومت افغانستان است که برای حل معضل بی سرپرستانی که اخراج می گردند، اقداماتی را روی دست گیرد تا اطفال مورد نظر در مراکز ویژه تربیت گردند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.