مدیریت استراتژیك چیست؟

مدیریت استراتژیك تصمیم‌ها و اقداماتی است كه برای تدوین و اجرای خط مشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود كه سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیك فرآیندی است كه سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیران دارای تفكر استراتژیك با مسایلی از قبیل، آینده مبهم، گزینه‌های متعدد،‌ می‌رسد مدیریت استراتژیك علیرغم تشابهاتی كه با برنامه ریزی استراتژیك دارد، مساوی آن نیست. برنامه‌ریزی استراتژیك فعالیتی است كه در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگری قرار گرفته و اندكی جدا از مشی مدیریت سازمان عمل می‌كند. در حالیكه مدیریت استراتژیك بیشتر در جهت برنامه‌ریزی میان مدت و درازمدت حركت می‌كند بطوری كه خطوط گرایش متغیرهای اصلی تجارت را مقایسه و بر نقطه مشخصی كه سازمان قرار است در آینده به آن برسد تأكید می‌ورزد. میزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آینده سازمان مورد اندیشه مدیریت استراتژیك است. مداخله مدیریت استراتژیك در تمام زمینه‌ها و مراحل مدیریتی و نظر به مسایل اساسی سازمان تفاوت بارز آن با برنامه‌ریزی استراتژیك است كه صرفاً عرصه برنامه ریزی را مدنظر قرار می‌دهد.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.