تحصن نمایندگان مجلس ادامه دارد

تحصن نمایندگان ولسی جرگه هنوز ادامه دارد،نمایندگان باتوجه به عدم پاسخگویی حکومت مبنی برمعرفی وزرای باقی مانده کابینه به شورای ملی دست به تحصن زده اند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.