کوچی و کوچی گری یک واقعیت ویایک بازی!

کوچی و کوچی گری به یک معضل اجتماعی- سیاسی تبدیل گردیده است، گرچه این معضل مربوط یک یا دوسال پیش نیست بلکه به عمر کشوری به نام افغانستان برمی گردد. زمانیکه سرد مداران این مملکت به اقوام و اطرافیان خود لک بخشی می کردند و قباله ها صادر کردند.

اشاره شد که کوچی گری یک پدیده ای امروزی نیست، درست است؛ چون تادیروز مطبوعات و رسانه ها وجود نداشت وکسی نمی دانست که چه اتفاقاتی رخ میدهد؟! چه مشکلاتی رامردم متحمل می گردند؟!اماامروز علاوه برمطبوعات ورسانه جمعی، رهبران اقوام نیز به منظور سودجویی های شخصی و کسب اعتمادشان در بین مردم و رقبایشان، اقداماتی راانجام می دهند که موجب سروصدا ها می گردد، ولی این سروصداهاتازمان تامین منافع آن اشخاص ادامه دارد. شاید بشه بگوییم این یک بازی سیاسی است که هرساله رهبران اقوام راه می اندازند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.