تابکی به طرف بحران امنیت، غذا و صحت پیش می رویم؟!

<پس از پشت سرگذاشتن یک دورۀ جنجالی در انتخابات ریاست جمهوری، اینک حامد کرزی برای این دور توسط کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور معین گردید. در پی آن کشور های موافق و مخالف از او باتعیین برخی شرط ها اعلام حمایت کردند. مردم از بدی فقر و عدم وجود امنیتی حتی نسبی شدیداً رنج می برند و با مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند به آرزوی که معلوم نیست به آن دست یابند. سر چوک ها پر از نیروی انسانی بیکار و جویای کاراست و هروز دها نفر از موسسات تحصیلات عالی فارغ و به جمع بیکاران افزوده می گردد، هر روز انتحار و انفجار جان ده ها بیگناه را می گیرد، هروز ده ها نفر در اثر ظلم حکام محلی به ناحق شکنجه می گردند، هروزدها نفر از گرسنگی آماده به مرگ می گردند، هروز ده ها طفل بر اثر نبود داکتر و مواد طبی از بین می روند و دها مورد دیگر که همه ناشی از فساد حاکم در ادارات دولتی است. بروکراسی آغشته به فساد در وزارت کار امور اجتماعی که فقط نام «کار و امور اجتماعی» را به خود می کشد، یک ادارۀ که هیچ بازدهی و کار یابی ندارد. پالیسی غلط و زارت تحصیلات عالی مبنی بر پذیرش و فراغت بیش از حد دانشجویان یک بحران احتماعی را پدید خواهد آورد، ازیک طرف نیروی کار زیاد می شود و ازطرف دیگر کار وجود ندارد. بحران ناامنی هروز گریبان تعداد بیشتر از مردم را می گیردو مقامات امنیتی فقط حرف به خورد مردم می دهند و بس و هیچ نتیجه حاصل نمی گردد؛ جز قتل بی گناهان و هروز ترس و وحشت بیشتر متوجه مردم می گردد. حکام محلی شدیداً اقدام به چور و چپاول اموال می کنند ودست تجاوز به نوامس ضعفا می زنند، دادرسی ندارند؛ جزا خدا و ناگزیر تحمل می کنند. نبود داکتران حاذق و فساد بی حد و مرز در وزارت صحت عامه که داکتر بدون پارتی نه رسیدگی می کنند و نه دوا می دهند؛ اما همیشه وزیر صحت عامه با چرب زبانی زبان خود را صیقل می دهد، فدایت سرش که ده ها مریض فوت می شوند. p>پس از پشت سرگذاشتن یک دورۀ جنجالی در انتخابات ریاست جمهوری، اینک حامد کرزی برای این دور توسط کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور معین گردید. در پی آن کشور های موافق و مخالف از او باتعیین برخی شرط ها اعلام حمایت کردند. مردم از بدی فقر و عدم وجود امنیتی حتی نسبی شدیداً رنج می برند و با مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند به آرزوی که معلوم نیست به آن دست یابند. سر چوک ها پر از نیروی انسانی بیکار و جویای کاراست و هروز دها نفر از موسسات تحصیلات عالی فارغ و به جمع بیکاران افزوده می گردد، هر روز انتحار و انفجار جان ده ها بیگناه را می گیرد، هروز ده ها نفر در اثر ظلم حکام محلی به ناحق شکنجه می گردند، هروزدها نفر از گرسنگی آماده به مرگ می گردند، هروز ده ها طفل بر اثر نبود داکتر و مواد طبی از بین می روند و دها مورد دیگر که همه ناشی از فساد حاکم در ادارات دولتی است. بروکراسی آغشته به فساد در وزارت کار امور اجتماعی که فقط نام «کار و امور اجتماعی» را به خود می کشد، یک ادارۀ که هیچ بازدهی و کار یابی ندارد. پالیسی غلط و زارت تحصیلات عالی مبنی بر پذیرش و فراغت بیش از حد دانشجویان یک بحران احتماعی را پدید خواهد آورد، ازیک طرف نیروی کار زیاد می شود و ازطرف دیگر کار وجود ندارد. بحران ناامنی هروز گریبان تعداد بیشتر از مردم را می گیردو مقامات امنیتی فقط حرف به خورد مردم می دهند و بس و هیچ نتیجه حاصل نمی گردد؛ جز قتل بی گناهان و هروز ترس و وحشت بیشتر متوجه مردم می گردد. حکام محلی شدیداً اقدام به چور و چپاول اموال می کنند ودست تجاوز به نوامس ضعفا می زنند، دادرسی ندارند؛ جزا خدا و ناگزیر تحمل می کنند. نبود داکتران حاذق و فساد بی حد و مرز در وزارت صحت عامه که داکتر بدون پارتی نه رسیدگی می کنند و نه دوا می دهند؛ اما همیشه وزیر صحت عامه با چرب زبانی زبان خود را صیقل می دهد، فدایت سرش که ده ها مریض فوت می شوند.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.