افغانستان محل رقابت هند و پاکستان

چراما باید قربانی شویم؟ «پاکستان عامل اصلی حملات تروریستی در افغانستان است» این جمله مشهوری است که بین ساکنین این سرزمین رنج دیده زمزمه می شود.

در حمل انتحاری روز پنج شنبه در مقابل سفارت هند ده نفر کشته و بیش از هشتاد نفر زخمی شدند، روز بعد در  پاکستان در یک نتیجه یک حمل انتحاری بیش از هشتاد نفر کشته شدند.

اگر حکومت هاباهم مشکل دارند، مردم چه گناهی دارند که جواب پس بدهند؟! مامردم افغانستان تابکی قربانی شویم و تابکی مقامات افغان ناظراین گونه حملات از پشت موتر های شیشه دودی خواهند بود؟!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.