فشار خارجی ها!!

وزیر عدلیه در مصاحبه اختصاصی که با تلویزیون نگاه(19/ 4/1388 داشت یکی از عللی اصلی وارد کردن تعدیلات در قانون اهول شخصیه اهل تشیع را فشار خارجی ها دانست!!! او افزود که در این مورد مشوره مقامات صاحب نظر دینی را گرفته اند.

وزیر عدلیه از حذف تعداد زیاد از این قانون و تعدیل بیش از هفتاد ماده یا د آور شد، اما؛ او نگفت که چرا رییس جمهور نخوانده توشیح کرده است که پس از توشیح احساس تعدیل را پس چند روز کرده است ؟؟؟!!!

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.