کنفرانس برلین 2004

کنفرانس برلین درمورد افغانستان سال ۲۰۰۴ (مصوب ۱۲ حمل سال ۱۳۸۳)

موا فقه گردید:

• قوای حافظ صلح تازمان تشکیل نیروهای جدید امنیتی ومسلح افغانی که دارای موثریت وکارآیی باشند، درافغانستان به ماموریت خویش ادامه خواهد داد؛

• همه مصمم اند تا همکاری خویش را درتمام کشور به تحکیم امنیت وثبات به خصوص ازطریق تیمهای بازسازی ولایتی که همچنان به تلاشهای بازسازی وانکشاف کمک میرسانند، گسترش ببخشند؛

• ضرورت است تا مرحله اول خلع سلاح، ملکی سازی وادغام مجدد درکشور تا دهم سرطان سال ۱۳۸۳ باشدت تمام عملی گردیده وازهمین جهت این برنامه باید قبل ازبرگزاری انتخابات تشدید گردیده وتشکیل اردوی ملی وبرنامه های آغازنو افغانستان ادامه یابد؛

• تلاشهای بیشتری برای تثبیت واستقرارکامل حاکمیت قانون وسیستم فعال قضایی ضرورمیباشند؛

• افغانستان وجامعه جهانی غرض کاهش ودر نهايت رفع تهدید مواد مخدربه هراقدام ممکن مبادرت خواهد ورزید؛

• تطبیق» تضمین آینده افغانستان» تااندازه زیادی به تعهد دوامدار کمک دهندگان وهمچنان موفقیت حکومت افغانستان درامر حصول اهداف موردنظریکه برای خودش تعیین نموده است، بستگی دارد؛

• تعهدات چندین ساله درصورت امکان برای پیش بینی بهتر ودرصورت افزایش قابلیت جذب وسهم روزافزون کمک مستقیم به بودجه ویا صندوق امانتی بازسازی افغانستان وصندوق نظم وقانون افغانستان موردنیازبوده و حکومت افغانستان ازهرتلاش ممکن استفاده نموده تا عواید داخلی خویش را تقویت بخشد.

• ازبرنامه کاری حکومت افغانستان قویاً پشتیبانی نموده وبه تطبیق آن کمک مینماید؛

• تمام تلاشها به منظوراعماریک افغانستان جدید ارزوهای جامعه مدنی را منعکس ساخته وسهم زنان را تقویت خواهد کرد.

همه ازخبرهای :

• تعهدات چندین ساله که به ۲.۸ بیلیون ( برای سالهای مالی۱۳۸۳-۱۳۸۵) به شمول ۴.۴ بیلیون دالرامریکایی برای سال مالی ۱۳۸۳ بالغ میگردد،استقبال مینمایند.

• ازتعهدسازمان دفاعی اتلانتیک شمالی (ناتو) به گسترش ماموریتش با تاسیس تیمهای بیشتربازسازی ولایتی الی تابستان سال ۲۰۰۴ وبه همین ترتیب گسترش تیمهای بازسازی ولایتی وهم چنان از آماده گی آیساف واویف درجهت کمک به برگزاری انتخابات استقبال مینمایند.

• ازاعلامیه مربوط به موادمخدر وبرگزاری کنفرانس برنامه ریزی شده درمورد همکاری پولیس منطقوی که قراراست به روزهای ۲۹ و۳۰ ثوردرشهردوهه پایتخت قطرتدویریابد، استقبال منیمایند.

برهمین اساس باردیگر تایید مینماید که:

افغانستان وجامعه جهانی به تقویت همکاری دوامدار برای آینده ادامه داده که به افغانستان اجازه خواهد داد تا روندانتقالی را که با امضای موافقتنامه بن آغازگردیده، تکمیل ، اراده مردم افغانستان را منعکس ساخته ،افغانستان را بازسازی نموده ویک کشورباامن، صلح آمیز وباثبات را که بصورت مکمل جایگاه خویش را درمیان ملل آزاد جامعه جهانی احیانموده باشد، ایجادنماید.

ضمیمه یک: اعلامیه برلین ( ۱۲ حمل سال ۱۳۸۳)

راهی به جلو:

برنامه کاری حکومت افغانستان ( خلاصه )

اجندای تدابیرواقدامات

فصل اول: برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه درافغانستان

روند انتخاباتی وحقوق سیاسی

• تضمین اجرای مکمل حقوق سیاسی ( توسط شهروندان، نامزدان واحزاب سیاسی) .

• آزادی تشکیل، بیان واصل عدم تبعیض، توجه به مشارکت زنان به عنوان انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان.

• انتشار رهنمودها (وظیفه بیطرفی سیاسی، حمایت ازآزادیهای سیاسی، مجوزها) به مامورین ملکی وافرادنظامی.

• تضمين آزادی مطبوعات و دسترسی کامل به رسانه های دولتی توسط نامزدان و احزاب سياسی.

• تقاضا ازکمیسیون مستقل حقوق بشر ویوناما به منظور تایید ازاجرای کامل حقوق سیاسی، تهیه گزارشهای عامه درمورد اوضاع جهت برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه.

امنیت

• تا ماه جوزای سال ۱۳۸۳ برنامه خلع سلاح، ملکی سازی وادغام مجدد تا ۴۰% عملی گردد و متعاقباً این برنامه قبل ازبرگزاری انتخابات تشدید گردد.

• ازناتوو قوای ائتلاف تقاضا گردد تا ازاردوی ملی افغانستان وبرنامه های آغازنوبرای افغانستان حمایت نموده وتعداد افراد خویش را جهت کمک به برگزاری پرامن انتخابات ازدیاد ببخشند.

فصل دوم: نهاد سازی وانکشاف

درشروع هرسال مالی درهرگروپ مشورتی اهداف سالانه هريک از سکتورهای شامل بودجه انکشافی ملی تعیین خواهند شد.

حکومت خوب واداره عامه

متعهد به تاسیس یک اداره ملکی بیطرف، حسابده وموثر، مبارزه علیه فساد ، اتخاذاقدامات کیفری علیه فساد درسطوح بالایی.

اقدامات مشخص:

• اصلاحات دروزارتها ازطریق برنامه اصلاحات وتجدید ساختارتشکیلاتی دارای اولویت.

• تجدید آموزش آنعده ازافرادیکه درپستهای موجودشان موردنیازنمیباشند.

• تصوبی قانون خدمات ملکی قبل ازبرگزاری انتخابات( تضمین استقلال، شفافیت وتعیینات مامورین عالیرتبه).

• ايجاد روند استخدام درتمام پستها براساس مهارتها وتجربه کاری( بیطرف، شفاف وفراگیر).

• تطبیق برنامه های آموزش اداره برای مسئولین غرض تضمین دسترسی به پستهای اداری ( برای آنهایی که به علت شرایط جنگی درکشور ازتعلیم وتربیه بدورمانده اند.

•همآهنگ ساختن استخدام وپالیسی پرداخت با کمک دهندگان به ارتباط اداره ملکی افغانستان درمقابل موسسات غیرحکومتی/ملل متحد

• قانون برخورد با فساد.

• فرمان ریاست جمهوری درمورد تفکیک وظایف ملکی ونظامی.

• بررسی فعالیت موسسات دولتی

مدیریت مالی

• ادامه اصلاحات مربوط به مدیریت مالی غرض افزایش عواید دولتی برای تامین تمام نیازمندیهای جاری داخلی به اسرع وقت ممکن.

• مصارف منصفانه، شفاف وموثر.

اقدامات مشخص:

• تطبیق قوانین مالیاتی وگمرکی به هدف جریان منظم عواید به حکومت مرکزی.

• تقویت تخصیصات وپرداختها مخارج بودجه.

• تاسیس حساب واحد خزانه به اسرع وقت ممکن.

سکتور خصوصی

اقدامات مشخص:

• تقویت چارچوب قانون ونظارت ( ساده سازی مقررات موجود) تنظيم مجدد تصدیهای دولتی) قوانین ملکیت واجاره داری زمین) میکانیزم داوری وحکمیت)ایجاد شهرهای قابل سکونت به مثابه وسایل محرکه برای انکشاف سکتور خصوصی.

انکشاف اقتصادی واجتماعی :

تهیه سند ستراتیژی کاهش فقر؛ پلان ایجاد دارایی برای فقرا؛پالیسی اجتماعی قوی ( مهاجرین، بیجاشدگان، معیوبین، یتیمان، خانواده های دارای سرپرست واحد)؛شیوه های مدیریت محیط زیست؛ چارچوب نظارت وگزارشدهی.

حاکمیت قانون وحقوق بشر :

اقدامات مشخص:

• همکاری همه جانبه با کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان؛ تقویت ظرفیت سازمانی غرض انجام مکلفیتهای گزارشدهی درمورد اسناد بین المللی؛تاسیس ستره محکمه؛ اصلاحات قانون گذاری( شعبات قضایی، قوانین جزایی ومدنی ، قانون محابس.

جنسیت

اقدامات مشخص:

• بهبود پروسه استخدام وتضمین امکانات مساوی برای زنان دراداره ملکی.

• حصول اطمینان ازینکه جنسیت درتمام بخشها، برنامه ها وپالیسیها تعمیم داده میشود.

خلع سلاح وامنیت

اقدامات مشخص:

• تکمیل روند خلع سلاح وملکی سازی الی ماه جوزای سال ۱۳۸۴ وفعالیتهای ادغام مجدد الی عقرب سال ۱۳۸۵.

• ارائه ستراتیژی جامع درباره امنیت ملی.

• تکمیل تشکیل پولیس ملی واردوی ملی.

• ادامه اصلاحات دروزارتهای داخله، دفاع وریاست امنیت ملی.

• ادامه همکاری منطقوی درتمام عرصه هایی که دراعلامیه کابل مربوط به همسایگی نیک مصوب قوس سال ۱۳۸۱ بیان گردیده است( امنیت، ثبات، روابط اقتصادی ، مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدر).

• پاک نمودن افغانستان ازوجود ماین الی سال ۱۳۹۱ .

مواد مخدر

اقدامات مشخص:

• ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر( وسایل معیشت بدیل، موسسات کنترول موادمخدر، محو وممنوعیت آن، اقدامات علیه قاچاق موادمخدر ، کاهش تقاضابرای آن) .

• تطیق ستراتیژیهای سالانه

• تقویت ریاست مبارزه بامواد مخدر، سی.ان.پی ای وتضمین انسجام وتطبیق پالیسی به

سطح وزارتخانه ها.

• تعمیم مواد مخدر درتمام برنامه های انکشافی ملی.

ضمیمه دوم اعلامیه برلین ( ۱۳ حمل ۱۳۸۳ )

گزارش پیشرفت

تطبیق موافقتنامه بن

موافقتنامه بن ( ۱۴ قوس ۱۳۸۰) ظرف مدت دو ا لی سه سا ل افغانستان به ا قدا مات ذیل نا یل گردد:

مصالحه ملی ، صلح دوامدار ، ثبات سیاسی و احترام به حقوق بشرغرض نایل شدن به هدف یک حکومت کاملا ً نماینده.

اجندای سیاسی

• در اول جدى ۱۳۸۰ اداره موقت تحت رهبری حامد کرزی رسما ً افتتاح گردید.

• در ۲۲ – ۲۳ جوزا ۱۳۸۱ لویه جرگه اضطرا ری اداره مو قت را انتحاب نمود.

• تا فعلا ً اضافه تر از ۵.۱ ملیون نفر، كه % ۲۸ آنرا زنان تشكيل ميدهد ، برای انتخابات ثبت نام نموده اند.

اجندای تاسیس نهاد ها

• در ۱۷ جوزا ۱۳۸۱ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاسیس گردید.

• فرمان مورخ اول جوزا ۱۳۸۱، کمیسیون خدمات شهری را بنیاد گذاشت ( اول اسد همين سال: فرمان اصلاحات ادارى)

• فرمان عقرب – قوس ۱۳۸۱ کمیسیون قضایی.

• تاسیس د افعانستان بانک ( بانک مرکزی در کابل و ۳۵ نما ینده گی آن درولايات ). د افغانستان بانک و بانک تجارتی معرفی گردیدند.

• ۱۶ ميزان ۱۳۸۱: معرفی پول جدید.

پروسه تدوین قانون اساسی:

• خزان ۱۳۸۱ : تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی.

• ۷ ثور: کمیسیون ۳۵ عضوی قانون اساسی افتتاح گردید.

• ۱۳ عقرب: گزارش نهایی کمیسیون قانون اساسی اعلان شد .

• ۲۴ قوس ۱۳۸۲: لویه جرگه قانون اساسی بر گزار شده و بعد از ۲۲ روز بحث قانون اساسی جدید را تصویب نمود. (تعداد نماینده گان ۵۰۲ : ۱۰۳ زن ، اضافه تراز%۲۰)

اصلاحات سکتورامنیتی ( ثور ، جوزا ۱۳۸۱، ژینوا )

ایا لات متحده امریکا: اردوی ملی افغانستان

جاپان: پروسه ملکی سازی و ادغام مجدد

جرمنی: پولیس ملی

ا نگلستان: مبا رزه با مواد مخدره

ا یتا لیا: امور عدلی

• ۳۰ سنبله ۱۳۸۲ : بعد از اصلاحات ابتدایی وزارت دفاع ، برنامه آغاز نو برای افغانستان مرحله امتحا نی خلع سلاح و ملکی سازی خویش را آغاز نمود ( این پروسه در قندوز ، مزار شریف ، کابل و گردیز تکمیل گردیده و عنقریب در کندهار و با میا ن خا تمه خواهد یا فت).

• فرمان ۱۱ قوس ۱۳۸۱: اردوی ملی افغانستان تحت وزارت دفاع. اصلاحات وزارت دفاع در بهار ۱۳۸۱ شروع گردید . اردوی ملی ا فغا نستا ن تا به حا ل ۵۲۷۱ سرباز را تعليم داده وفعلاً به تعداد ۳۰۵۶ سرباز در مرکز تعلیمات نظامی کابل تحت تربیه و تعليمات نظامى قرار دارند.

• پولیس ملی افغانستان ( به شمول پولیس سرحدات ، پولیس مبارزه علیه مواد مخدره ): اضافه تر از ۵۰۰۰ پولیس تربیه شده ( اکادمی پولیس ملی ) ، ۴۰۰ کورس تعلیمی دایر شده ( ۴ مرکز ساحوی + ۳ مرکزتعلیمی مرکزی ، الی برگذاری انتخابات ۲۰۰۰۰ افراد گزمه تربیه خواهند شد. صندوق امانتی نظم و قانون معاشات و اسلحه غیر کشنده را آماده خواهد ساخت.

• ریاست مبارزه علیه مواد مخدره تشکیل شده ، قانون جدید مواد مخدره در مطابقت با برنامه های ملل متحد ترتیب گردیده ، پولیس ضد مواد مخدره بوجود آمده است . قوای مخصوص مواد مخدره تاسیس شده ، برای هم آهنگ ساختن امحای مواد مخدره ، برنامه های زیربنای روستا ها ، معیشت متبادل و امکانات کار یابی دفترمرکزی پلان گذاری ایجاد شده است

کمک نظامی بین ا لمللی :

• ۳۰ قوس: فیصله شورای امنیت ملل متحد در مورد تاسیس آیساف.

• ۲۱ اسد: قوای ناتو قومانده و مسئولیت آیساف را ذمه وار گردید.

• از عقرب ۱۳۸۱ به این طرف ، تیم های باز سازی ولایتی نقش قوای آیساف را بیشتر ساخت (۱۱تیم باز سازی ولایتی تحت قومانده قوای ائتلاف ، يك تیم باز سازی آیساف)

آجندای باز سازی

• ۱ – ۲ دلو: کنفرانس بین ا لمللی توکیو راجع به کمک های بازسازی افغانستان کمک اضافه تر از ۵ ملیون دالر را برای ۶ سا ل وعده نمود.

• وضعیت اقتصادی و بشری طی دو سا ل گذ شته بهبود یافته است:

– رشد اقتصادی در مراکز شهری

– مصونیت غذایی همراه با بهتر شدن حا صلات غله جات بهتر شده

- بودیجه ملی بمیان آمده

– پول جدید رایج شده

– مکاتب بازگشایی گردیده ( 4.3 ملیون اطفال)

– بازسازی سرک های عمده ( سرک کا بل قندهار)

– خدمات اولیه طبی به %۴۰  است.نفوس رسیده

– برنامه های همبستگی ملی و برنامه های ملی کاریابی عاجل راه اندازی گردیده اند.

– ۳.۲ ملیون مهاجرین از پاکستان و ایران عودت نموده اند.

• رهبری و ما لکیت پروسه باز سازی حکومت تدریجا ً به دولت واگذار شده است. میکانیزم رو به تکامل گروپ های مشورتی ، حکومت را در بحث مستقیم با تمویل کننده گان قرار داده است.

• بودیجه انکشاف ملی اولویت های چارچوب انکشاف ملی را به پروژه های مفصلی تبدیل نموده است.

• مطمئن ساختن آینده افغانستان : سنجش مصارف در مطابقت با اهداف انکشافی هزار ساله جدید، حاکمیت قانون و انکشاف اقتصادی با نقش سکتور های خصوصی در آن.

کمک هاى ملل متحد:

– توافقات بن ملل متحد را توظیف نموده تا در» بررسی و تطبیق همه جوانب » توافقات متذکره کمک نماید.

– ۹ حمل ۱۳۸۱ : شورای امنیت ملل متحد با صدور فیصله ۱۴۰۱ دفتر یوناما را رسماً برای ایفای نقش ملل متحد در امور پروسه صلح برای افغانستان تاسیس نمود.

روابط بین ا لمللی

– ۲۱ حوت ۱۳۸۱ : مباحثات شش جمع دو (ممالک همسایه و ایالات متحده امریکا و روسيه

– ۲ جدى ۱۳۸۱ : اعلامیه کابل در مورد تعلقات خوب با همسایگان

– ميزان ۱۳۸۲: اعلامیه در مورد تشویق ارتباطات نزدیک تجارتی ، همکاری های

ترانزیتی ( عبوری) و سرمایه گذاری:

– کمیسیون سه عضوی ( افغانستان ، پاکستان و ایالات متحده) : برای امنیت دو طرفه

– تاکید روی همکاری با جامعه بین المللی در اسمبله عمومی ملل متحد (۱۳۸۱، ۱۳۸۲) ،

جلسات خا ص به سطح بلند ، و غیره.

ضمیمه سوم اعلامیه برلین ( ۱۳ حمل ۱۳۸۳ )

اعلامیه برلین راجع به مبارزه علیه مواد مخدره در چارچوب اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان

پیگیری عملی بیشتر ، در ساحه مبارزه علیه مواد مخدره ، اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان ( ۲ جدى ۱۳۸۱ ، کابل ) به اشتراک کشور های : افغانستان ، چین ، ایران ، پاکستان ، ترکمنستان و آذزبایجان.

تاکید دوباره روی تعهد راجع به ارتباطات دو جانبه سازنده و کمک کننده با ا فغانستان به اساس مفردات ذيل صورت كرفت

• تمامیت ارضی ؛ احترام متقابل ؛ارتباطات دوستانه ؛همکاری ؛عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.

موافقه به عمل آمد تا غرض مقابله با موارد ذیل توحید مساعی بیشتر صورت گیرد:

• زرع نباتات غیر قانونی ؛ تولید؛قاچاق تریاک و مواد مربوط دیگر

از نظریه ایجاد کمر بند امنیتی در اطراف افغانستان برای ممانعت موثر ، که با چارچوب همکاری های بین ا لمللی مبارزه علیه مواد مخدره معاونت خواهد نمود، حمایت به عمل آمد.

ازیک افغانستان با ثبات با داشتن یک دولت مرکزی قوی که برای تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان ضروری میباشد، تاکید و حمایت صورت گرفت .

موافقه به عمل آمد که زرع و تولید مواد مخدره:

• شدیداً انکشاف عادی اقتصادی و اجتماعی را خساره مند میسازد وباعث افزايش فقر ، عدم رعایت قانون ، و ثبات سیاسی میگردد.

ایفای تعهد گروپی برای نیل به هدف نهایی محو زرع و تولید خاشخاش در منطقه صورت گرفت.

یاد داشت گردید که این اقدامات دارای مفاد بزرگی برای ثبات و آسایش منطقه خواهد داشت.

یاد داشت گردید که ابتکارات و فعالیت های مختلفی در حال اجرا میباشد.

به حکومت افغانستان در ارتباط با تعهدش در مورد امحای زرع خاشخاش تبریکی داده شد. حکومت افغانستان تشویق گردید تا تلاش های خود را تحت استراتیژی ملی کنترول مواد مخدره ادامه دهد. و در این راستا وعده حمایت و همکاری داده شد.

روی اصل » همبستگی بین ا لمللی و مشترک ساختن مشکلات» تاکید گردید. از تمویل کننده گان تقاضا به عمل آمد تا تا حد امکان با افغانستان کمکهای مالی و تخنیکی نمایند.

تصویب شد که حکومت های شان دست به اقدامات ضروری ذیل خواهند زد:

• تا مطمئن شوند که مناطق سرحدی شان محفوظ بوده برای محافظین سرحدی خویش منابع ضروری را فراهم سازند.

• برای جلو گیری ازخروج مواد مخدره از افغانستان اقدامات جدی صورت گیرد.

• برای ایجاد ارتباطات ، توحید مساعی و معلومات / استخبارات سهولت ها فراهم گردد.

• عملیات سرحدی باید کاملا ً هم آهنگ گردند.

• تعقیب استراتیژی های ملی جامع مواد مخدره به شمول :

– توسعه انفاذ قانون ؛ انکشاف قانونی و بنیادی؛قانون اخفا و انتقال سری پول ؛فساد اداری / رشوه ستانی ؛ایجاد معیشت متبادل کاهش دادن تقاضا ی مردمان برای استعما ل مواد مخدره در روستا ها ؛

• اطمینان برای ایجاد معیشت متبادل مطابق ضرورت های حقیقی اقتصاد روستا ها و مناطق و بهبود بخشیدن تجارت اشیای و خدمات متبادل ( زراعتی و غیرزرعی) در مارکیت های محلی و بین ا لمللی .

• همکاری های نزدیک با جوامع بین ا لمللی خصوصاً با دفاتر ملل متحد راجع به مواد مخدره و کمیسیون مواد مخدره و جرایم

موا فقه گردید تا غرض تعقیب موضوع ، مجلسی به سطح ماهرین در ماه جون تحت ریاست حکومت افغانستان دایر گردد.

موافقه گردید تا این مجلس پیشرفت های را که طی یکسا ل صورت گرفته است ارزیابی نماید.

تصمیم اتخاذ گردید تا ساحات همکار ی های بیشتر، شناسایی گردد. همچنان تصمیم گرفته شد تا در تابستان ۱۳۸۳ مجلس دیگری راجع به مسایل محیطی دایر شود. 

مصوب ۱۲ حمل سال ۱۳۸۳

کنفرانس برلین درمورد افغانستان سال ۲۰۰۴ م

موا فقه گردید:

• قوای حافظ صلح تازمان تشکیل نیروهای جدید امنیتی ومسلح افغانی که دارای موثریت وکارآیی باشند، درافغانستان به ماموریت خویش ادامه خواهد داد؛

• همه مصمم اند تا همکاری خویش را درتمام کشور به تحکیم امنیت وثبات به خصوص ازطریق تیمهای بازسازی ولایتی که همچنان به تلاشهای بازسازی وانکشاف کمک میرسانند، گسترش ببخشند؛

• ضرورت است تا مرحله اول خلع سلاح، ملکی سازی وادغام مجدد درکشور تا دهم سرطان سال ۱۳۸۳ باشدت تمام عملی گردیده وازهمین جهت این برنامه باید قبل ازبرگزاری انتخابات تشدید گردیده وتشکیل اردوی ملی وبرنامه های آغازنو افغانستان ادامه یابد؛

• تلاشهای بیشتری برای تثبیت واستقرارکامل حاکمیت قانون وسیستم فعال قضایی ضرورمیباشند؛

• افغانستان وجامعه جهانی غرض کاهش ودر نهايت رفع تهدید مواد مخدربه هراقدام ممکن مبادرت خواهد ورزید؛

• تطبیق» تضمین آینده افغانستان» تااندازه زیادی به تعهد دوامدار کمک دهندگان وهمچنان موفقیت حکومت افغانستان درامر حصول اهداف موردنظریکه برای خودش تعیین نموده است، بستگی دارد؛

• تعهدات چندین ساله درصورت امکان برای پیش بینی بهتر ودرصورت افزایش قابلیت جذب وسهم روزافزون کمک مستقیم به بودجه ویا صندوق امانتی بازسازی افغانستان وصندوق نظم وقانون افغانستان موردنیازبوده و حکومت افغانستان ازهرتلاش ممکن استفاده نموده تا عواید داخلی خویش را تقویت بخشد.

• ازبرنامه کاری حکومت افغانستان قویاً پشتیبانی نموده وبه تطبیق آن کمک مینماید؛

• تمام تلاشها به منظوراعماریک افغانستان جدید ارزوهای جامعه مدنی را منعکس ساخته وسهم زنان را تقویت خواهد کرد.

همه ازخبرهای :

• تعهدات چندین ساله که به ۲.۸ بیلیون ( برای سالهای مالی۱۳۸۳-۱۳۸۵) به شمول ۴.۴ بیلیون دالرامریکایی برای سال مالی ۱۳۸۳ بالغ میگردد،استقبال مینمایند.

• ازتعهدسازمان دفاعی اتلانتیک شمالی (ناتو) به گسترش ماموریتش با تاسیس تیمهای بیشتربازسازی ولایتی الی تابستان سال ۲۰۰۴ وبه همین ترتیب گسترش تیمهای بازسازی ولایتی وهم چنان از آماده گی آیساف واویف درجهت کمک به برگزاری انتخابات استقبال مینمایند.

• ازاعلامیه مربوط به موادمخدر وبرگزاری کنفرانس برنامه ریزی شده درمورد همکاری پولیس منطقوی که قراراست به روزهای ۲۹ و۳۰ ثوردرشهردوهه پایتخت قطرتدویریابد، استقبال منیمایند.

برهمین اساس باردیگر تایید مینماید که:

افغانستان وجامعه جهانی به تقویت همکاری دوامدار برای آینده ادامه داده که به افغانستان اجازه خواهد داد تا روندانتقالی را که با امضای موافقتنامه بن آغازگردیده، تکمیل ، اراده مردم افغانستان را منعکس ساخته ،افغانستان را بازسازی نموده ویک کشورباامن، صلح آمیز وباثبات را که بصورت مکمل جایگاه خویش را درمیان ملل آزاد جامعه جهانی احیانموده باشد، ایجادنماید.

ضمیمه یک: اعلامیه برلین ( ۱۲ حمل سال ۱۳۸۳)

راهی به جلو:

برنامه کاری حکومت افغانستان ( خلاصه )

اجندای تدابیرواقدامات

فصل اول: برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه درافغانستان

روند انتخاباتی وحقوق سیاسی

• تضمین اجرای مکمل حقوق سیاسی ( توسط شهروندان، نامزدان واحزاب سیاسی) .

• آزادی تشکیل، بیان واصل عدم تبعیض، توجه به مشارکت زنان به عنوان انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان.

• انتشار رهنمودها (وظیفه بیطرفی سیاسی، حمایت ازآزادیهای سیاسی، مجوزها) به مامورین ملکی وافرادنظامی.

• تضمين آزادی مطبوعات و دسترسی کامل به رسانه های دولتی توسط نامزدان و احزاب سياسی.

• تقاضا ازکمیسیون مستقل حقوق بشر ویوناما به منظور تایید ازاجرای کامل حقوق سیاسی، تهیه گزارشهای عامه درمورد اوضاع جهت برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه.

امنیت

• تا ماه جوزای سال ۱۳۸۳ برنامه خلع سلاح، ملکی سازی وادغام مجدد تا ۴۰% عملی گردد و متعاقباً این برنامه قبل ازبرگزاری انتخابات تشدید گردد.

• ازناتوو قوای ائتلاف تقاضا گردد تا ازاردوی ملی افغانستان وبرنامه های آغازنوبرای افغانستان حمایت نموده وتعداد افراد خویش را جهت کمک به برگزاری پرامن انتخابات ازدیاد ببخشند.

فصل دوم: نهاد سازی وانکشاف

درشروع هرسال مالی درهرگروپ مشورتی اهداف سالانه هريک از سکتورهای شامل بودجه انکشافی ملی تعیین خواهند شد.

حکومت خوب واداره عامه

متعهد به تاسیس یک اداره ملکی بیطرف، حسابده وموثر، مبارزه علیه فساد ، اتخاذاقدامات کیفری علیه فساد درسطوح بالایی.

اقدامات مشخص:

• اصلاحات دروزارتها ازطریق برنامه اصلاحات وتجدید ساختارتشکیلاتی دارای اولویت.

• تجدید آموزش آنعده ازافرادیکه درپستهای موجودشان موردنیازنمیباشند.

• تصوبی قانون خدمات ملکی قبل ازبرگزاری انتخابات( تضمین استقلال، شفافیت وتعیینات مامورین عالیرتبه).

• ايجاد روند استخدام درتمام پستها براساس مهارتها وتجربه کاری( بیطرف، شفاف وفراگیر).

• تطبیق برنامه های آموزش اداره برای مسئولین غرض تضمین دسترسی به پستهای اداری ( برای آنهایی که به علت شرایط جنگی درکشور ازتعلیم وتربیه بدورمانده اند.

•همآهنگ ساختن استخدام وپالیسی پرداخت با کمک دهندگان به ارتباط اداره ملکی افغانستان درمقابل موسسات غیرحکومتی/ملل متحد

• قانون برخورد با فساد.

• فرمان ریاست جمهوری درمورد تفکیک وظایف ملکی ونظامی.

• بررسی فعالیت موسسات دولتی

مدیریت مالی

• ادامه اصلاحات مربوط به مدیریت مالی غرض افزایش عواید دولتی برای تامین تمام نیازمندیهای جاری داخلی به اسرع وقت ممکن.

• مصارف منصفانه، شفاف وموثر.

اقدامات مشخص:

• تطبیق قوانین مالیاتی وگمرکی به هدف جریان منظم عواید به حکومت مرکزی.

• تقویت تخصیصات وپرداختها مخارج بودجه.

• تاسیس حساب واحد خزانه به اسرع وقت ممکن.

سکتور خصوصی

اقدامات مشخص:

• تقویت چارچوب قانون ونظارت ( ساده سازی مقررات موجود) تنظيم مجدد تصدیهای دولتی) قوانین ملکیت واجاره داری زمین) میکانیزم داوری وحکمیت)ایجاد شهرهای قابل سکونت به مثابه وسایل محرکه برای انکشاف سکتور خصوصی.

انکشاف اقتصادی واجتماعی :

تهیه سند ستراتیژی کاهش فقر؛ پلان ایجاد دارایی برای فقرا؛پالیسی اجتماعی قوی ( مهاجرین، بیجاشدگان، معیوبین، یتیمان، خانواده های دارای سرپرست واحد)؛شیوه های مدیریت محیط زیست؛ چارچوب نظارت وگزارشدهی.

حاکمیت قانون وحقوق بشر :

اقدامات مشخص:

• همکاری همه جانبه با کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان؛ تقویت ظرفیت سازمانی غرض انجام مکلفیتهای گزارشدهی درمورد اسناد بین المللی؛تاسیس ستره محکمه؛ اصلاحات قانون گذاری( شعبات قضایی، قوانین جزایی ومدنی ، قانون محابس.

جنسیت

اقدامات مشخص:

• بهبود پروسه استخدام وتضمین امکانات مساوی برای زنان دراداره ملکی.

• حصول اطمینان ازینکه جنسیت درتمام بخشها، برنامه ها وپالیسیها تعمیم داده میشود.

خلع سلاح وامنیت

اقدامات مشخص:

• تکمیل روند خلع سلاح وملکی سازی الی ماه جوزای سال ۱۳۸۴ وفعالیتهای ادغام مجدد الی عقرب سال ۱۳۸۵.

• ارائه ستراتیژی جامع درباره امنیت ملی.

• تکمیل تشکیل پولیس ملی واردوی ملی.

• ادامه اصلاحات دروزارتهای داخله، دفاع وریاست امنیت ملی.

• ادامه همکاری منطقوی درتمام عرصه هایی که دراعلامیه کابل مربوط به همسایگی نیک مصوب قوس سال ۱۳۸۱ بیان گردیده است( امنیت، ثبات، روابط اقتصادی ، مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدر).

• پاک نمودن افغانستان ازوجود ماین الی سال ۱۳۹۱ .

مواد مخدر

اقدامات مشخص:

• ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر( وسایل معیشت بدیل، موسسات کنترول موادمخدر، محو وممنوعیت آن، اقدامات علیه قاچاق موادمخدر ، کاهش تقاضابرای آن) .

• تطیق ستراتیژیهای سالانه

• تقویت ریاست مبارزه بامواد مخدر، سی.ان.پی ای وتضمین انسجام وتطبیق پالیسی به

سطح وزارتخانه ها.

• تعمیم مواد مخدر درتمام برنامه های انکشافی ملی.

ضمیمه دوم اعلامیه برلین ( ۱۳ حمل ۱۳۸۳ )

گزارش پیشرفت

تطبیق موافقتنامه بن

موافقتنامه بن ( ۱۴ قوس ۱۳۸۰) ظرف مدت دو ا لی سه سا ل افغانستان به ا قدا مات ذیل نا یل گردد:

مصالحه ملی ، صلح دوامدار ، ثبات سیاسی و احترام به حقوق بشرغرض نایل شدن به هدف یک حکومت کاملا ً نماینده.

اجندای سیاسی

• در اول جدى ۱۳۸۰ اداره موقت تحت رهبری حامد کرزی رسما ً افتتاح گردید.

• در ۲۲ – ۲۳ جوزا ۱۳۸۱ لویه جرگه اضطرا ری اداره مو قت را انتحاب نمود.

• تا فعلا ً اضافه تر از ۵.۱ ملیون نفر، كه % ۲۸ آنرا زنان تشكيل ميدهد ، برای انتخابات ثبت نام نموده اند.

اجندای تاسیس نهاد ها

• در ۱۷ جوزا ۱۳۸۱ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاسیس گردید.

• فرمان مورخ اول جوزا ۱۳۸۱، کمیسیون خدمات شهری را بنیاد گذاشت ( اول اسد همين سال: فرمان اصلاحات ادارى)

• فرمان عقرب – قوس ۱۳۸۱ کمیسیون قضایی.

• تاسیس د افعانستان بانک ( بانک مرکزی در کابل و ۳۵ نما ینده گی آن درولايات ). د افغانستان بانک و بانک تجارتی معرفی گردیدند.

۱۶ ميزان ۱۳۸۱: معرفی پول جدید.

پروسه تدوین قانون اساسی:

• خزان ۱۳۸۱ : تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی.

۷ ثور: کمیسیون ۳۵ عضوی قانون اساسی افتتاح گردید.

۱۳ عقرب: گزارش نهایی کمیسیون قانون اساسی اعلان شد .

۲۴ قوس ۱۳۸۲: لویه جرگه قانون اساسی بر گزار شده و بعد از ۲۲ روز بحث قانون اساسی جدید را تصویب نمود. (تعداد نماینده گان ۵۰۲ : ۱۰۳ زن ، اضافه تراز%۲۰)

اصلاحات سکتورامنیتی ( ثور ، جوزا ۱۳۸۱، ژینوا )

ایا لات متحده امریکا: اردوی ملی افغانستان

جاپان: پروسه ملکی سازی و ادغام مجدد

جرمنی: پولیس ملی

ا نگلستان: مبا رزه با مواد مخدره

ا یتا لیا: امور عدلی

۳۰ سنبله ۱۳۸۲ : بعد از اصلاحات ابتدایی وزارت دفاع ، برنامه آغاز نو برای افغانستان مرحله امتحا نی خلع سلاح و ملکی سازی خویش را آغاز نمود ( این پروسه در قندوز ، مزار شریف ، کابل و گردیز تکمیل گردیده و عنقریب در کندهار و با میا ن خا تمه خواهد یا فت).

• فرمان ۱۱ قوس ۱۳۸۱: اردوی ملی افغانستان تحت وزارت دفاع. اصلاحات وزارت دفاع در بهار ۱۳۸۱ شروع گردید . اردوی ملی ا فغا نستا ن تا به حا ل ۵۲۷۱ سرباز را تعليم داده وفعلاً به تعداد ۳۰۵۶ سرباز در مرکز تعلیمات نظامی کابل تحت تربیه و تعليمات نظامى قرار دارند.

• پولیس ملی افغانستان ( به شمول پولیس سرحدات ، پولیس مبارزه علیه مواد مخدره ): اضافه تر از ۵۰۰۰ پولیس تربیه شده ( اکادمی پولیس ملی ) ، ۴۰۰ کورس تعلیمی دایر شده ( ۴ مرکز ساحوی + ۳ مرکزتعلیمی مرکزی ، الی برگذاری انتخابات ۲۰۰۰۰ افراد گزمه تربیه خواهند شد. صندوق امانتی نظم و قانون معاشات و اسلحه غیر کشنده را آماده خواهد ساخت.

• ریاست مبارزه علیه مواد مخدره تشکیل شده ، قانون جدید مواد مخدره در مطابقت با برنامه های ملل متحد ترتیب گردیده ، پولیس ضد مواد مخدره بوجود آمده است . قوای مخصوص مواد مخدره تاسیس شده ، برای هم آهنگ ساختن امحای مواد مخدره ، برنامه های زیربنای روستا ها ، معیشت متبادل و امکانات کار یابی دفترمرکزی پلان گذاری ایجاد شده است

کمک نظامی بین ا لمللی :

۳۰ قوس: فیصله شورای امنیت ملل متحد در مورد تاسیس آیساف.

۲۱ اسد: قوای ناتو قومانده و مسئولیت آیساف را ذمه وار گردید.

• از عقرب ۱۳۸۱ به این طرف ، تیم های باز سازی ولایتی نقش قوای آیساف را بیشتر ساخت (۱۱تیم باز سازی ولایتی تحت قومانده قوای ائتلاف ، يك تیم باز سازی آیساف)

آجندای باز سازی

۱ – ۲ دلو: کنفرانس بین ا لمللی توکیو راجع به کمک های بازسازی افغانستان کمک اضافه تر از ۵ ملیون دالر را برای ۶ سا ل وعده نمود.

• وضعیت اقتصادی و بشری طی دو سا ل گذ شته بهبود یافته است:

– رشد اقتصادی در مراکز شهری

– مصونیت غذایی همراه با بهتر شدن حا صلات غله جات بهتر شده

- بودیجه ملی بمیان آمده

– پول جدید رایج شده

– مکاتب بازگشایی گردیده ( 4.3 ملیون اطفال)

– بازسازی سرک های عمده ( سرک کا بل قندهار)

– خدمات اولیه طبی به %۴۰  است.نفوس رسیده

– برنامه های همبستگی ملی و برنامه های ملی کاریابی عاجل راه اندازی گردیده اند.

۳.۲ ملیون مهاجرین از پاکستان و ایران عودت نموده اند.

• رهبری و ما لکیت پروسه باز سازی حکومت تدریجا ً به دولت واگذار شده است. میکانیزم رو به تکامل گروپ های مشورتی ، حکومت را در بحث مستقیم با تمویل کننده گان قرار داده است.

• بودیجه انکشاف ملی اولویت های چارچوب انکشاف ملی را به پروژه های مفصلی تبدیل نموده است.

• مطمئن ساختن آینده افغانستان : سنجش مصارف در مطابقت با اهداف انکشافی هزار ساله جدید، حاکمیت قانون و انکشاف اقتصادی با نقش سکتور های خصوصی در آن.

کمک هاى ملل متحد:

– توافقات بن ملل متحد را توظیف نموده تا در» بررسی و تطبیق همه جوانب » توافقات متذکره کمک نماید.

۹ حمل ۱۳۸۱ : شورای امنیت ملل متحد با صدور فیصله ۱۴۰۱ دفتر یوناما را رسماً برای ایفای نقش ملل متحد در امور پروسه صلح برای افغانستان تاسیس نمود.

روابط بین ا لمللی

۲۱ حوت ۱۳۸۱ : مباحثات شش جمع دو (ممالک همسایه و ایالات متحده امریکا و روسيه

۲ جدى ۱۳۸۱ : اعلامیه کابل در مورد تعلقات خوب با همسایگان

– ميزان ۱۳۸۲: اعلامیه در مورد تشویق ارتباطات نزدیک تجارتی ، همکاری های

ترانزیتی ( عبوری) و سرمایه گذاری:

– کمیسیون سه عضوی ( افغانستان ، پاکستان و ایالات متحده) : برای امنیت دو طرفه

– تاکید روی همکاری با جامعه بین المللی در اسمبله عمومی ملل متحد (۱۳۸۱، ۱۳۸۲) ،

جلسات خا ص به سطح بلند ، و غیره.

ضمیمه سوم اعلامیه برلین ( ۱۳ حمل ۱۳۸۳ )

اعلامیه برلین راجع به مبارزه علیه مواد مخدره در چارچوب اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان

پیگیری عملی بیشتر ، در ساحه مبارزه علیه مواد مخدره ، اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان ( ۲ جدى ۱۳۸۱ ، کابل ) به اشتراک کشور های : افغانستان ، چین ، ایران ، پاکستان ، ترکمنستان و آذزبایجان.

تاکید دوباره روی تعهد راجع به ارتباطات دو جانبه سازنده و کمک کننده با ا فغانستان به اساس مفردات ذيل صورت كرفت

• تمامیت ارضی ؛ احترام متقابل ؛ارتباطات دوستانه ؛همکاری ؛عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.

موافقه به عمل آمد تا غرض مقابله با موارد ذیل توحید مساعی بیشتر صورت گیرد:

• زرع نباتات غیر قانونی ؛ تولید؛قاچاق تریاک و مواد مربوط دیگر

از نظریه ایجاد کمر بند امنیتی در اطراف افغانستان برای ممانعت موثر ، که با چارچوب همکاری های بین ا لمللی مبارزه علیه مواد مخدره معاونت خواهد نمود، حمایت به عمل آمد.

ازیک افغانستان با ثبات با داشتن یک دولت مرکزی قوی که برای تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اعلامیه کابل در مورد ارتباطات خوب با همسا یگان ضروری میباشد، تاکید و حمایت صورت گرفت .

موافقه به عمل آمد که زرع و تولید مواد مخدره:

• شدیداً انکشاف عادی اقتصادی و اجتماعی را خساره مند میسازد وباعث افزايش فقر ، عدم رعایت قانون ، و ثبات سیاسی میگردد.

ایفای تعهد گروپی برای نیل به هدف نهایی محو زرع و تولید خاشخاش در منطقه صورت گرفت.

یاد داشت گردید که این اقدامات دارای مفاد بزرگی برای ثبات و آسایش منطقه خواهد داشت.

یاد داشت گردید که ابتکارات و فعالیت های مختلفی در حال اجرا میباشد.

به حکومت افغانستان در ارتباط با تعهدش در مورد امحای زرع خاشخاش تبریکی داده شد. حکومت افغانستان تشویق گردید تا تلاش های خود را تحت استراتیژی ملی کنترول مواد مخدره ادامه دهد. و در این راستا وعده حمایت و همکاری داده شد.

روی اصل » همبستگی بین ا لمللی و مشترک ساختن مشکلات» تاکید گردید. از تمویل کننده گان تقاضا به عمل آمد تا تا حد امکان با افغانستان کمکهای مالی و تخنیکی نمایند.

تصویب شد که حکومت های شان دست به اقدامات ضروری ذیل خواهند زد:

• تا مطمئن شوند که مناطق سرحدی شان محفوظ بوده برای محافظین سرحدی خویش منابع ضروری را فراهم سازند.

• برای جلو گیری ازخروج مواد مخدره از افغانستان اقدامات جدی صورت گیرد.

• برای ایجاد ارتباطات ، توحید مساعی و معلومات / استخبارات سهولت ها فراهم گردد.

• عملیات سرحدی باید کاملا ً هم آهنگ گردند.

• تعقیب استراتیژی های ملی جامع مواد مخدره به شمول :

– توسعه انفاذ قانون ؛ انکشاف قانونی و بنیادی؛قانون اخفا و انتقال سری پول ؛فساد اداری / رشوه ستانی ؛ایجاد معیشت متبادل کاهش دادن تقاضا ی مردمان برای استعما ل مواد مخدره در روستا ها ؛

• اطمینان برای ایجاد معیشت متبادل مطابق ضرورت های حقیقی اقتصاد روستا ها و مناطق و بهبود بخشیدن تجارت اشیای و خدمات متبادل ( زراعتی و غیرزرعی) در مارکیت های محلی و بین ا لمللی .

• همکاری های نزدیک با جوامع بین ا لمللی خصوصاً با دفاتر ملل متحد راجع به مواد مخدره و کمیسیون مواد مخدره و جرایم

موا فقه گردید تا غرض تعقیب موضوع ، مجلسی به سطح ماهرین در ماه جون تحت ریاست حکومت افغانستان دایر گردد.

موافقه گردید تا این مجلس پیشرفت های را که طی یکسا ل صورت گرفته است ارزیابی نماید.

تصمیم اتخاذ گردید تا ساحات همکار ی های بیشتر، شناسایی گردد. همچنان تصمیم گرفته شد تا در تابستان ۱۳۸۳ مجلس دیگری راجع به مسایل محیطی دایر شود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s